Algemene Voorwaarden Kiddiesnews

Algemene Voorwaarden Kiddiesnews

Disclaimer Kiddiesnews.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kiddiesnews.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kiddiesnews.com. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Op Kiddiesnews worden de artikelen met zorg samengesteld. Wij stellen het dan zeer op prijs dat er ook met zorg met elkaar om wordt gegaan op onze site. 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken nadat er toestemming is gegeven door kiddiesnews.com.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kiddiesnews.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kiddiesnews.com.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kiddiesnews.com te mogen claimen of te veronderstellen.

Kiddiesnews.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij proberen zo compleet, actueel en correct en toegankelijkheid mogelijk te zijn voor iedereen. Toch kan Kiddiesnews.com niet aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie op onze website. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt aan de inhoud van de website. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Kiddiesnews.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Reacties

Reacties op artikelen zijn toegestaan. Dreigreactie, vloekreacties of andere reacties die niet gepast zijn binnen de content van Kiddiesnews.com worden z.s.m verwijderd. Indien mogelijk wordt de afzender geblokkeerd en heeft deze geen toestemming meer om reactie op onze website te plaatsen. 

Review

Er kunnen op Kiddiesnews.com reviews voorkomen, dit zijn artikelen waarin producten getest worden en om onze mening wordt gevraagd. Wij vinden het belangrijk om open en transparant te zijn en daarom wordt er altijd gemeld wanneer wij een product hebben gekregen om deze te testen. Wanneer wij producten binnen krijgen betekent dit niet dat er meteen een (positieve) review over wordt geschreven. Deze producten moet nl wel binnen ons concept passen en als wij denken dat dit waarde kan toevoegen voor onze site en lezers. Wanneer dit niet het geval wordt er niet over geschreven. 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.kiddiesnews.com op deze pagina.